Algemene voorwaarden  Devro medisch pedicure

Bij het aangaan van een afspraak bij Devro medisch pedicure, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

1. Algemeen

Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier de algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door Devro Medisch Pedicure ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Natuurlijk vloeit uit deze overeenkomst de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor geleverde diensten.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Devro Medisch Pedicure en de cliënt waarop Devro Medisch Pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

Devro Medisch Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en met gebruik van deugdelijke materialen en middelen volgens de richtlijnen en de branchecode uitvoeren. Devro Medisch Pedicure is gerechtigd om de werkzaamheden, ongeacht de reden, door derden te laten verrichten mits de client hiermee akkoord gaat. Is dit niet het geval, dan is de client gerechtigd de afspraak zonder enige kosten te annuleren. Devro Medisch Pedicure is te allen tijde gerechtigd, ongeacht de reden, een afspraak te annuleren of verzetten. 

3. Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Afspraken kunnen telefonisch, via E-mail, SMS of WhatsApp gemaakt worden. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Devro Medisch Pedicure door te geven. Afmelding kan geschieden via telefoon, E-mail, SMS of WhatsApp. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is Devro Medisch Pedicure gerechtigd 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt door te berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan afgesproken tijd in de praktijk arriveert, mag Devro Medisch Pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij verhindering van de afspraak door Devro Medisch Pedicure, wordt deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt doorgegeven. 

4. Tarieven en betaling

Devro Medisch Pedicure vermeldt alle tarieven van de behandelingen zichtbaar op haar website en in haar praktijk. De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening ,waarbij u akkoord gaat met de voorgestelde specialistische behandeling is geldend. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en/of producten contant of per tikkie betaling te voldoen. In uitzonderingen, waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich verplicht de factuur per omgaande over te maken aan Devro Medisch Pedicure. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn betaald wordt zullen bij een aanmaning administratie kosten in rekening worden gebracht. Devro Medisch Pedicure is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

6. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Devro Medisch Pedicure tijdens het eerste consult van alle relevante medische gegevens die van belang zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de te leveren voetzorg.  Deze gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandeld volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de client ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts, podotherapeut of medisch specialist. 

7. Geheimhouding

Devro Medisch Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt tijdens de behandeling verstrekt. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Devro Medisch Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Devro Medisch Pedicure, kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Devro Medisch Pedicure is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en/of materialen van Devro Medisch Pedicure. Diefstal wordt door Devro Medisch Pedicure altijd gemeld bij de politie.

10. Garantie

Devro Medisch Pedicure geeft 7 dagen kwaliteit garantie op behandeling en producten. Garantie vervalt indien:

  • de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
  • de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
  • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt
11. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Devro Medisch Pedicure. Devro Medisch Pedicure dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Devro Medisch Pedicure, de behandeling opnieuw gratis uitvoeren. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling. Indien Devro Medisch Pedicure en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de geschillencommissie.

12. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Devro Medisch Pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen, zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Devro Medisch Pedicure, en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.